G12 AUŠINIMO SKYSTIS Antifreeze -35 OAT ILGO VARTOJIMO 5L (raudonas)

Aukšciausios kokybes aušinimo skystis yra skirtas vidaus degimo
varikliams aušinti. Kristalizacijos pradžios temperatura -35C.
Demesio: esant žemai temperaturai, skystis gali sutiršteti!
Sudetis:1,2-etandiolis, korozijos
inhibitoriai, distiliuotas vanduo. Spalva: raudonas.

H302 Kenksminga prarijus. H373 Gali pakenkti organams,
jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. P102 Laikyti
vaikams neprieinamoje vietoje. P260 Neikvepti dulkiu / dumu
/ duju / ruko / garu / aerozolio. P264 Po naudojimo kruopšciai
nuplauti rankas muilu ir vandeniu.
P270 Naudojant ši produkta nevalgyti, negerti, nerukyti.
P301+P312 PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti i
APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA /
kreiptis i gydytoja. Apsinuodijimu informacijos biuro tel. (8 5) 236
2052. P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burna.
NESKATINTI vemimo. P501 turini / talpykla išpilti (išmesti)
ipavojingu atlieku surinkimo punkta.

PANAŠŪS PRODUKTAI